Informácie o vrátení a reklamácii tovaru

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).
Kupujúci má právo po zaplatení a prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom) na e-mail obchod@simply-you.sk s textom „Chcem týmto odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet/adresu: (adresa alebo bankové spojenie v závislosti od požiadavky kupujúceho) a ďalej uvedie dátum, meno, priezvisko a adresu kupujúceho.
S odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom a dokladu o zaplatení.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a kupujúci je povinný zaslať (nie na dobierku!), alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia všetok tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj keď tovar nemôže byť vrátený bežnou poštovou cestou. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamihu, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tovaru: (a) upravený podľa želania kupujúceho alebo podľa jeho osoby, (b) tovar podliehajúci skaze, ako aj tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom po dodaní, (c) tovar, ktorý je predmetom rýchleho zničenia, v uzavretom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a ktorý z hygienických dôvodov nemožno odvolať.
Kupujúci je voči predávajúcemu zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúceho z manipulácie s tovarom inak ako je potrebné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkcionalitou tovaru. Preto, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný v rozpore s predchádzajúcou vetou, má predávajúci nárok na náhradu škody spôsobenej kupujúcim. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený odpočítať kupujúcemu tento nárok z kúpnej ceny.
V prípade odstúpenia predávajúci potvrdí jeho prijatie bez zbytočného odkladu a následne sa obráti na kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s kupujúcim na ďalšom postupe.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je dar kupujúcemu dodaný spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak sa použije právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný vrátiť vrátený dar spolu s vráteným tovarom, inak bude kupujúci nespravodlivo obohatený.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s obhliadkou tovaru.

 

Reklamačný poriadok
Predávajúci je voči kupujúcemu, zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. Predovšetkým je predávajúci zodpovedný voči kupujúcemu za to, že v dobe keď kupujúci tovar prezval:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak neexistuje dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonáva;
• tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto typu obvykle používa;
• tovar zodpovedá akosti alebo odsúhlasenej vzorke, alebo predlohy, ak sa kvalita alebo dizajn určili na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy;
• tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti;
• tovar vyhovuje požadovaným právnym predpisom.
Pokiaľ sa závada prejavila v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí.
Ustanovenia uvedené v prvom odstavci IX. článku Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli závade.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pokiaľ je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom ku tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, do ktorej je tovar možné použiť, použije sa ustanovenie o záruke za akosť.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade aj v sídle alebo mieste podnikania. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácií je nutné predložiť doklad (po prípade kópiu) o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého závady sú reklamované. Pokiaľ kupujúci zistí závady tovaru, musí túto skutočnosť komunikovať predávajúcemu písomne (list – nie však na dobierku!), e-mailom: obchod@simply-you.sk), telefonicky alebo osobne, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je vystavený ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaných opravách a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nevyhnutnej výške. U neoprávnených reklamáciách má na isté nárok predávajúci.
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 

Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@simply-you.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na internetovú stránku spoločnosti Youstice: http://youstice.com/sk.